Zgazowanie odpadów drzewnych i po użytkowych

Rosnące zużycie drewna, w tym drewna poużytkowego, generuje wzrost popytu na innowacyjne rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie powstałego odpadu, który stanowi znaczący problem w unieszkodliwianiu. Jednocześnie rosnący popyt na „zieloną energię” oraz tendencja rynkowa do rozwijania energetyki rozproszonej, jednoznacznie pokazują zapotrzebowanie na nowe rozwiązania technologiczne w tym zakresie.

Odpady elementów drewnianych takich jak zużyte słupy teleenergetyczne lub podkłady kolejowe (impregnowane olejami zawierającymi policykliczne węglowodory aromatyczne) pochodzące z rozbiórek i remontów, kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne (kod 170204*) i podlegają według obowiązującego prawa szczególnemu nadzorowi i obowiązkowi ewidencji. Ich wolumen sięga 120.000 t/r. Do tych odpadów niebezpiecznych zaliczamy także np. odpady z produkcji mebli, jest to odpad nasączony lepiszczami lub impregnatami, pokryty laminatami itd.- dostępny w ilości około 0,6 mln t/r. Poza tym mówiąc o odpadach drewnianych zanieczyszczonych, mówimy o drewnie wykorzystywanym w budownictwie, kopalnictwie ( ok. 0,2 mln/r) oraz o drewnie opakowaniowym ( palety skrzynki – ok 1,3 mln t/r).

Znanym, dopuszczonym do stosowania sposobem unieszkodliwiania zużytych słupów teleenergetycznych i podkładów kolejowych jest ich unieszkodliwianie poprzez składowanie na wydzielonych składowiskach odpadów niebezpiecznych, z uzbrojonymi w szczelne membrany stanowiskami odciekowymi. Jest to sposób kosztowny, a nie prowadzi do całkowitego unieszkodliwienia tych niebezpiecznych odpadów. Alternatywą dla składowania może być utylizacja poprzez ekstrakcję ciśnieniową z biodegradacją lub zgazowanie przeciwprądowe ze spaleniem gazu, ale te metody nie pozwalają na uzyskanie zielonej energii elektrycznej.

Obecnie na rynku międzynarodowym nie ma więc technologii, która pozwalałaby na bezpieczną utylizację tego typu odpadów, których ilość (w związku z nieustanną wymianą drewnianych słupów i podkładów na betonowe) dramatycznie rośnie, a jednocześnie generowałaby szereg wartości dodanych dla klientów (tj. np. produkcja energii z taniego surowca).

Należy również podkreślić, że wzrost ilości generowanych odpadów drzewnych zanieczyszczonych np. podkładów kolejowych czy słupów trakcyjnych wiąże się m.in. z koniecznością przeprowadzania modernizacji linii kolejowych wynikających z jednej strony ze zużycia i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a z drugiej strony z możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł finansowych na ten cel (w tym fundusze Unii Europejskiej).

Firma Syngaz S.A. zajęła się problemem zagospodarowania odpadów drzewnych poużytkowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego, pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii zgazowania odpadów i produkcji zielonej energii”. Opracowała sposób zagospodarowania w/w odpadów, zwłaszcza pokładów kolejowych, metodą zgazowania z produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Dokonała również zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, pod nr P.417.59, na patent dotyczący tego innowacyjnego wynalazku. Tym sposobem firma rozwiązała problem unieszkodliwiania niebezpiecznego odpadu, jakim są pokłady kolejowe i słupy telegraficzne, przy jednoczesnym wykorzystaniu go do wytwarzania zielonej energii. Opracowała pro-środowiskową technologię umożliwiającą produkcję gazu o korzystnej wartości kalorycznej. Pozwoliło to na generację energii przy niskich wartościach emisji zanieczyszczeń, znacznie nie różniących się od technologii biomasowych, przeznaczonych wyłącznie do czystych odpadów drzewnych.