Projekty Unijne

  • Opracowanie i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy oraz odpadów przy wykorzystaniu metod zgazowania i pirolizy, konwersji biologicznej (w tym przy wykorzystaniu ogniw paliwowych).

  • Opracowanie efektywnych sposobów produkcji paliw płynnych z biomasy lub odpadów pochodzenia rolniczego (odpadów biomasowych).

  • Celem zrealizowanego Projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej w skali świata, pro-środowiskowej technologii zgazowania / utylizacji surowych oraz impregnowanych odpadów drzewnych (w tym podkładów kolejowych), opartej na wykorzystaniu reaktora do zgazowania, który nie był dotąd stosowany w kraju i na świecie. Efektem opracowanego procesu jest wykorzystanie powstałego gazu syntezowego do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej.

  • Celem realizowanego Projektu było wspólnie z IChPW dopracowanie technologii zgazowania różnych surowców dla celów produkcji energii ze szczególnym, uwzględnieniem SRF-u. Efektem prac jest udoskonalenie technologii zgazowania w skali przemysłowej i jego wykorzystanie dla produkcji energii.

  • Celem Projektu było opracowanie uniwersalnej technologii zgazowania osadów ściekowych w innowacyjnym gazogeneratorze, umożliwiającej wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Jego powielanie pozwoli na dywersyfikowanie produkcji energii odnawialnej, promowanie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na wytwarzanie energii w układach rozproszonych, a także wzrost akceptacji społecznej dla bezpiecznych technologii termicznego przekształcania odpadów.