Zgazowanie czystej biomasy

        Technologia zgazowania biomasy firmy Syngaz S. A. jest przeznaczona do produkcji w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej lub produkcji chłodu – trigeneracja. Układ przykładowej wysokosprawnej kogeneracji wytwarza 350 kW energii elektrycznej oraz ok. 700 kW energii cieplnej zużywając do tego celu zrębki drzewnej o wilgotności ok. 20%. Istnieje możliwość przeznaczenia wygenerowanej energii elektrycznej na własne potrzeby klienta lub odsprzedania jej do sieci energetycznej. Wytwarzane ciepło może zostać wykorzystywane według indywidualnych potrzeb inwestora, np. jako ciepło technologiczne – do celów suszarniczych lub do produkcji chłodu – trigeneracja. Planowany czas pracy przykładowej instalacji wynosi 7 000 h/rok, co stanowi ok. 80% pokrycia czasu, licząc w ruchu 24-godzinnym. Pozostałe 20% przewidziane jest na serwis i konserwację urządzeń. Instalację zgazowania biomasy można podzielić na cztery węzły technologiczne, obejmujące: przygotowanie i podawanie paliwa, węzeł zgazowania, kondycjonowanie i kogenerację. Oczyszczony i schłodzony gaz kierowany jest na silnik, gdzie zostaje spalony. W tej instalacji silnik gazowy napędza generator energii elektrycznej (moc 350 kW), która kierowana jest do sieci elektroenergetycznej. Ze spalin powstałych w wyniku spalania gazu odbierane jest ciepło, które można wykorzystać pod postacią gorącej wody, oleju, powietrza lub pary. Spaliny z silnika spełniają normy odnośnie emisji tlenków azotu i tlenku siarki, a dzięki  zastosowaniu wysokosprawnych filtrów firmy Herding emisja pyłów jest znikoma.