Oferta

Instalacje zgazowania

Wdrożenie instalacji SYNGAZ u Inwestora składa się z dwóch etapów. Etap I obejmuje część projektową oraz związane z tym czynności prowadzące do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń oraz koncesji i trwa od 6 do 12 miesięcy. Etap II obejmuje część wdrożeniową i trwa ok. 6 miesięcy. Średni okres realizacji inwestycji obejmujący oba etapy wynosi od 12 do 18 miesięcy (niektóre działania w ramach etapów I i II są prowadzone równolegle).

W ramach pierwszego etapu prowadzone są następujące prace:

 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • działania prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę (branżowe projekty wykonawcze),
 • działania związane z uzyskaniem decyzji o warunkach środowiskowych,
 • działania związane z uzyskaniem koncesji na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.

W ramach drugiego etapu prowadzone są następujące prace:

 • wykonanie fundamentów,
 • wzniesienie konstrukcji stalowej na której posadowiona będzie instalacja,
 • budowa i postawienie pomieszczeń na silnik gazowy, sterownię, pomieszczenie operatora, zaplecze socjalne,
 • montaż poszczególnych elementów instalacji po ich uprzedniej prefabrykacji,
 • montaż silników gazowych wraz z generatorami,
 • wykonanie przyłączy i stosownych instalacji umożliwiających użytkowanie ,
 • odbiór instalacji i jej rozruch.

W trakcie realizacji poszczególnych instalacji Syngaz SA dostarczy projekt instalacji i będzie pełnił funkcję inwestora zastępczego w zakresie zlecania robót i dostaw, nadzoru bezpośredniego nad pracami i ich odbiorów. Dodatkowo do zadań Syngaz będzie należało przeprowadzenie testów rozruchowych i prób technologicznych, a także szkoleń dla operatorów. Rola podwykonawców w trakcie budowy instalacji polega na wykonaniu prac budowlanych, montażowych, instalatorskich oraz wykonaniu elementów wg projektów Syngaz SA.

Po stronie Inwestora znajdują się prace związane z pracami ziemnymi, przyłączeniem generatora do sieci przesyłowej oraz działania zmierzające do uzyskania stosownych pozwoleń (SYNGAZ udziela wsparcia Inwestorowi przekazując swoją wiedzę oraz doświadczenie w tym zakresie).

Spółka, po zakończeniu budowy oraz rozruchu w ramach umowy serwisowej i gwarancji, będzie zdalnie nadzorować prace oraz proces technologiczny instalacji. W ramach serwisu oraz gwarancji dokonuje odpowiednich przeglądów oraz napraw.

Modernizacja kotłowni

Jednym z kierunków działalności naszej firmy jest modernizacja starych (wyeksploatowanych) kotłowni lub ciepłowni.

Nasze rozwiązania spełniają wymogi:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody oraz późniejsza nowelizacja z dnia 22 maja 2018r.

Modernizacja kotłowni to nie tylko wymiania kotłów.

Jednym z kierunków działalności naszej firmy jest modernizacja starych (wyeksploatowanych) kotłowni lub ciepłowni. Jesteśmy w stanie dostosować instalację do obecnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, również w przypadku kotłowni spalających odpady drzewne spalających na przykład odpady meblarskie. Nasze kotłownie spełniają wymogi stawiane przed jednostkami przetwarzającymi odpady.

Nasze kotłownie mogą współpracować z kolektorami słonecznymi zapewniając tanią ciepłą wodę użytkową w okresie letnim. Projektowane przez nas kotłownie mogą być wyposażone w pompy cieplne, które w okresie letnim produkują wodę lodową (klimatyzacja pomieszczeń biurowych lub na potrzeby procesów technologicznych) a w okresie jesienno – wiosennym umożliwiają ogrzewanie pomieszczeń kiedy jeszcze nie pracuje kotłownia(bardzo szybkie i łatwe uruchomienie).

Możliwe jest także rozbudowanie systemu o moduł ORC który pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.

Nasi specjaliści od zagadnień energetycznych po wizji lokalnej zaproponują optymalne rozwiązanie i zaoferują doradztwo w zakresie dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PARP-u lub UE.

Biogazownie kontenerowe

SYNGAZ oferuje małe biogazownie rolnicze suchej fermentacji o budowie modułowej w systemie kontenerowym. Taka instalacja może być zastosowana jako regionalne rozwiązanie dla produkcji energii i kompostu z możliwością implementacji przy istniejących kompostowniach. Zaletą technologii jest zdalny nadzór nad procesem wytwarzania biogazu. Przewidywana wydajność- przerób substratu: 500-2000 ton/rok.