Syngaz S.A., ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice, tel: +48 32 770 99 33

Zgazowanie jako skuteczna metoda pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej oraz utylizowania niektórych grup odpadów


Układy kogeneracyjne SYNGAZ produkują prąd elektryczny na własne potrzeby z możliwością odsprzedania do sieci energetycznej. Ciepło wytwarzane w instalacji jest wykorzystywane
na indywidualne potrzeby inwestora np. ciepło technologiczne, celów suszarniczych, CO i CWU.

Materiałem wsadowym może być różnego rodzaju biomasa w postaci zrębków drewna, odpadów
z produkcji drzewnej, produktów pochodzenia rolniczego, a także osady ściekowe, odpady komunalne.


 

Spółka Syngaz, wraz z partnerem naukowym, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
opracowała innowacyjną technologię wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy.
Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy instalację kogeneracyjną dedykowaną z wykorzystaniem trójstrefowego reaktora zgazowania w układzie kogeneracji o mocy ok. 1,5 MW.

W roku 2013 na naszym prototypie przeprowadzono cały szereg prób i na podstawie uzyskanych wyników zdecydowano o jego przebudowie. Rozruch zmodernizowanego układu zgazowywania odbył sie w sierpniu 2015 r.

 

Właściwości instalacji :

•    otrzymywanie gazu o odpowiedniej wartości opałowej pozwalającej na zasilanie agregatu prądotwórczego,

•    pełna czystość technologii – niskie wartości emisji w porównaniu do istniejących technologii przetwarzania
     odpadów komunalnych i osadów ściekowych,

•    odzysk energii z odpadów,

•    wysoka sprawność energetyczna > 75%,

•    umiarkowany koszt inwestycyjny,

•    elastyczność ruchowa,

•    odporność na zamianę właściwości paliwa,

•    możliwość wykorzystania różnych paliw, mieszanek paliwowych.

 

Zaletą technologii termicznego przekształcania odpadów Syngaz jest możliwość unieszkodliwiania odpadów drzewnych zanieczyszczonych różnymi substancjami, w tym substancjami niebezpiecznymi. Taka technologia ma szerokie zastosowanie głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach przetwórstwa drewna. Odbiorcami naszej technologii mogą być również wszelkie zakłady produkcyjne wytwarzające biomasę (tartaki, gorzelnie, producenci mebli) oraz inne zakłady przemysłowe wykorzystujące ciepło. Projekt wpisuje się w ogólnoeuropejski trend dotyczący konieczności rozwijania energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych paliwach odnawialnych.

Syngaz jest właścicielem praw patentowych do rozwiązań reaktora trójsferowego zgazowującego biomasę
(nr 208616 reaktor trójstrefowy).

 

Tab.1 Parametry technologiczne instalacji SYNGAZ:

 

Dysponujemy unikalną, własną technologią wytwarzania energii z biomasy metodą zgazowania.
Na podstawie zdobytych doświadczeń i przeprowadzonych badań naukowych firma SYNGAZ opracowuje technologie termicznego przetwarzania odpadów w procesie zgazowania, w szczególności skupiając się
na osadach ściekowych i odpadach komunalnych.

W ostatnich latach notuje się znaczny wzrost masy generowanych osadów ściekowych w oczyszczalniach.
Stanowi to poważny problem ekologiczny oraz logistyczny, ponierważ od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje
w Polsce zakaz
ich składowania. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu,
aby osady mogły być składowane na składowiskach, muszą spełniać parametry podane poniżej w tabeli:

 

 

Przedstawione wyżej parametry dyskwalifikują osady ściekowe z możliwości składowania na zwykłych składowiskach odpadów. Odzpowiedzią na te problemy są instalacje opracowane przez naszą firmę. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możliwa jest zamiana problematycznych odpadów na przydatną energię.

 

Schemat instalacji zgazowania

1-układ podawania paliwa, 2-generator gazu, 3-cyklon, 4-układ chłodnic wstępnych, 5-układ oczyszczania gazu, 6-układ chłodnic końcowych, 7-odwadniacz, 8-zespół silnika z generatorem prądu, 9-układ chłodzenia silnika, 10-chłodnica spalin ; Q1,Q2,Q3 – strumienie ciepła, Eel -strumień energii elektrycznej

Rysunki pokazujące przykładową instalację o mocy 350 KWel